Sử dụng ‘I’ hay ‘me’ _ Should use ‘I’ or ‘me’?

Câu hỏi từ Beverly, United States gửi cho Editor của learnersdictionary.com

Which one is correct? “Jenny and I got our walk in this morning.” or “Jenny and me got our walk in this morning.” — Beverly, United States

            Câu nào viết đúng? “Jenny and I got our walk in this morning.” Hay là câu “Jenny and me got our walk in this morning.”

Trả lời từ Editor của learnersdictionary.com

“To figure out whether you should use ‘I’ or ‘me’ you need to identify whether ‘I/me’ is part of the subject or the object of the verb. ‘I’ is a subject pronoun and ‘me’ is an object pronoun, so once you know how the pronoun relates to the verb, you’ll know which one to use.

In the sentence “Jenny and I/me got our walk in this morning” the verb is ‘get in’ (this is a phrasal verb meaning “to do (something) in the amount of time that is available”). The subject of the verb (the person/people doing the action—who is getting the walk in.) is “Jenny and I/me.” (The object of the verb is ‘walk.’) So then you should use the subject pronoun ‘I’: Jenny and I got our walk in this morning.

If “Jenny and I/me” were the object of the verb (the person/people that the action is happening to) then you would use ‘me’: The walk invigorated Jenny and me.

I hope this helps.”

Để xác định được nên dùng ‘I’ hay là ‘me’, chúng ta cần xác định được ‘I/me’ là một phần của chủ ngữ (Subject) hay là tân ngữ (object) của động từ. ‘I’ là một đại từ chủ ngữ (subject pronoun), còn ‘me’ là một đại từ tân ngữ (object pronoun), vì thế một khi chúng ta biết được mối quan hệ giữa đại từ này với động từ là như thế nào, chúng ta sẽ biết được là nên dùng ‘I’ hay là ‘me’.

Trong câu “Jenny and I/me got our walk in this morning”, động từ là ‘get in’ (đây là một cụm động từ mang ý nghĩa là làm một cái gì đó trong khoảng thời gian sẵn có). Chủ ngữ của động từ (người đã tạo ra hành động ‘get the walk in’) là “Jenny and I/me.” (Tân ngữ của động từ là ‘walk’.) Vì thế ở đây, chúng ta nên sử dụng đại từ chủ ngữ ‘I’: Jenny and I got our walk in this morning.

Nếu “Jenny and I/me” là tân ngữ của động từ (người mà hành động tác động lên) thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng ‘me’, ví dụ như câu: The walk invigorated Jenny and me. (Đi bộ làm tăng sức sống cho Jenny và tôi).

Leave a Comment